جدول لایسنس های سانترال

جدول مدل و توضیحات لایسنس های سانترال

توجه : به منظور دریافت مشاوره و اطلاع از قیمت یا خرید محصولات لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :

02177417254

:License (کلید فعال سازی) پاناسونیک

لایسنس های پاناسونیک  برای سیستمهای سری TDE / NCP /NS

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-TDE0110 کارت DSP برای سری NCP / TDE
KX-TDE0111   کارت DSP برای سری NCP / TDE
KX-NCP1104   کارت DSP برای سری NCP

لایسنس های ارتباط بین دو دستگاه / IP Trunk Activation Key

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS4104 لایسنس چهار کاناله ارتباط بین دو دستگاه
KX-NCS4102 لایسنس دو کاناله ارتباط بین دو دستگاه
KX-NCS3104 لایسنس چهار کاناله ارتباط بین دو دستگاه
KX-NCS3102 لایسنس دو کاناله ارتباط بین دو دستگاه

 لایسنس های گوشیهای اختصاصی آی پی (IP)

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS4501 لایسنس یک کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4504 لایسنس چهار کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4508 لایسنس هشت کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4516 لایسنس شانزده کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3501 لایسنس یک کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3504 لایسنس چهار کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3508 لایسنس هشت کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3516 لایسنس شانزده کاناله تلفن IP پاناسونیک

 لایسنس های تلفن نرم افزاری / گوشیهای اختصاصی آی پی

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS4201 لایسنس یک کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4204 لایسنس چهار کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4208 لایسنس هشت کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4216 لایسنس شانزده کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3201 لایسنس یک کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3204 لایسنس چهار کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3208   لایسنس هشت کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3216   لایسنس شانزده کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

لایسنس های (کلید فعال سازی) گوشیهای سیپ (SIP)

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS4701 لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4704 لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4708 لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4716 لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3701 لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3704 لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3708 لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3716 لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

لایسنس های (کلید فعال سازی) گوشیهای سیپ (SIP)

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS4701 لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4704 لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4708 لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4716 لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3701 لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3704 لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3708 لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3716 لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

لایسنس های ارتقای برنامه ای

Software Upgrade to Enhanced Version

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS4910 لایسنس ارتقای برنامه ای
KX-NCS4950 لایسنس ارتقای برنامه ای
KX-NCS3910 لایسنس ارتقای برنامه ای

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن ساده

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS2101 لایسنس CA ورژن ساده برای یک کاربر
KX-NCS2105 لایسنس CA ورژن ساده برای پنج کاربر
KX-NCS2110 لایسنس CA ورژن ساده برای ده کاربر
KX-NCS2140 لایسنس CA ورژن ساده برای چهل کاربر
KX-NCS2149 لایسنس CA ورژن ساده برای 128 کاربر

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن پیشرفته

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS2201 لایسنس CA ورژن ساده برای یک کاربر
KX-NCS2205 لایسنس CA ورژن ساده برای پنج کاربر
KX-NCS2210 لایسنس CA ورژن ساده برای ده کاربر
KX-NCS2240 لایسنس CA ورژن ساده برای چهل کاربر
KX-NCS2249 لایسنس CA ورژن ساده برای 128 کاربر

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن مانیتورینگ

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS2301 لایسنس CA مانیتورینگ یک کاناله برای سوپروایزر یک گروه داخلی

 

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن کنسولی

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS2401   لایسنس CA کنسولی یک کاناله

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن شبکه‌ای

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS2901 لایسنس CA ورژن شبکهای برای یک کاربر
KX-NCS2905 لایسنس CA ورژن شبکه‌ای رای پنج کاربر
KX-NCS2910 لایسنس CA ورژن شبکه‌ای برای ده کاربر
KX-NCS2940 لایسنس CA ورژن شبکه‌ای برای چهل کاربر
KX-NCS2949 لایسنس CA ورژن شبکه‌ای برای 128 کاربر

 

 لایسنس های مورد نیاز شبکه

مدل توضیحات TDE100 TDE200 TDE600 NCP500 NCP1000
KX-NCS2010 CA-Thin Client License
KX-NCS2010 CA CSTA Multiplexer License

 

 

مدل توضیحات خرید
لایسنس KX-NSE101 لایسنس تک کاربر برای موبایل تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSE105 لایسنس 5 کاربر برای موبایل تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSE110 لایسنس 10 کاربر برای موبایل تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSE120 لایسنس 20 کاربر برای موبایل تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM102 لایسنس ترانک 2 کانال تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM104 لایسنس ترانک 2 کانال تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM108 لایسنس ترانک 8 کانال تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM116 لایسنس ترانک 16 کانال تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM201 لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE یک کاربر تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM205 لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، پنج کاربر تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM210 لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، ده کاربر تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM220 لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، بیست کاربر تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM501 لایسنس 1 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM505 لایسنس 5 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM510 لایسنس 10 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM520 لایسنس 20 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM701 لایسنس 1 کانال تلفن های سیپ تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM705 لایسنس 5 کانال تلفن های سیپ تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM710 لایسنس10 کانال تلفن های سیپ تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM720 لایسنس 20 کانال تلفن های سیپ تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSN002 Activation Key for QSIG Networking تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU002 ادمین لایسنس ضبط مکالمات، Activation Key for Two-way Recording Control تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU003 لایسنس تهیه بک آپ ، (Activation Key for Message Backup (Message Backup تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU102 (Channel Unified Messaging Activation Key (2 UM Port تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU104 (Channel Unified Messaging Activation Key (4 UM Port تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU201 (Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 1 User (UM/E-mail 1 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU205 (Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 5 User (UM/E-mail 5 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU210 (Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 10 User (UM/E-mail 10 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU220 (Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 20 User (UM/E-mail 20 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU299 (Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for all User (UM/E-mail all User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU301 لایسنس ضبط مکالمات برای 1 کاربر، تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU305 لایسنس ضبط مکالمات برای 5 کاربر، تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU310 لایسنس ضبط مکالمات برای 10 کاربر، تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU320 لایسنس ضبط مکالمات برای 20 کاربر، تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU399 لایسنس ضبط مکالمات برای تمامی کاربر، تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA010 دستیار نرم افزار CA Thin Client تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA020 (Activation Key for Multiple CSTA Connection (CSTA Multiplexer تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA201 (Activation Key for CA PRO for 1 User (CA Pro 1 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA205 (Activation Key for CA PRO for 5 User (CA Pro 5 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA210 (Activation Key for CA PRO for 10 User (CA Pro 10 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA240 (Activation Key for CA PRO for 40 User (CA Pro 40 User تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA249 (Activation Key for CA PRO for 128 User (CA Pro 128 User تماس بگیرید!

 

 

 

 

 

 

    سبد خرید