جدول لایسنس های سانترال

جدول مدل و توضیحات لایسنس های سانترال

توجه : به منظور دریافت مشاوره و اطلاع از قیمت یا خرید محصولات لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :

02177417254

:License (کلید فعال سازی) پاناسونیک

لایسنس های پاناسونیک  برای سیستمهای سری TDE / NCP /NS

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-TDE0110کارت DSP برای سری NCP / TDE
KX-TDE0111  کارت DSP برای سری NCP / TDE
KX-NCP1104  کارت DSP برای سری NCP

لایسنس های ارتباط بین دو دستگاه / IP Trunk Activation Key

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS4104لایسنس چهار کاناله ارتباط بین دو دستگاه
KX-NCS4102لایسنس دو کاناله ارتباط بین دو دستگاه
KX-NCS3104لایسنس چهار کاناله ارتباط بین دو دستگاه
KX-NCS3102لایسنس دو کاناله ارتباط بین دو دستگاه

 لایسنس های گوشیهای اختصاصی آی پی (IP)

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS4501لایسنس یک کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4504لایسنس چهار کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4508لایسنس هشت کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4516لایسنس شانزده کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3501لایسنس یک کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3504لایسنس چهار کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3508لایسنس هشت کاناله تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3516لایسنس شانزده کاناله تلفن IP پاناسونیک

 لایسنس های تلفن نرم افزاری / گوشیهای اختصاصی آی پی

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS4201لایسنس یک کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4204لایسنس چهار کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4208لایسنس هشت کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS4216لایسنس شانزده کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3201لایسنس یک کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3204لایسنس چهار کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3208  لایسنس هشت کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک
KX-NCS3216  لایسنس شانزده کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

لایسنس های (کلید فعال سازی) گوشیهای سیپ (SIP)

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS4701لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4704لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4708لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4716لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3701لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3704لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3708لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3716لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

لایسنس های (کلید فعال سازی) گوشیهای سیپ (SIP)

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS4701لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4704لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4708لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS4716لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3701لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3704لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3708لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ
KX-NCS3716لایسنس شانزده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

لایسنس های ارتقای برنامه ای

Software Upgrade to Enhanced Version

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS4910لایسنس ارتقای برنامه ای
KX-NCS4950لایسنس ارتقای برنامه ای
KX-NCS3910لایسنس ارتقای برنامه ای

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن ساده

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS2101لایسنس CA ورژن ساده برای یک کاربر
KX-NCS2105لایسنس CA ورژن ساده برای پنج کاربر
KX-NCS2110لایسنس CA ورژن ساده برای ده کاربر
KX-NCS2140لایسنس CA ورژن ساده برای چهل کاربر
KX-NCS2149لایسنس CA ورژن ساده برای 128 کاربر

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن پیشرفته

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS2201لایسنس CA ورژن ساده برای یک کاربر
KX-NCS2205لایسنس CA ورژن ساده برای پنج کاربر
KX-NCS2210لایسنس CA ورژن ساده برای ده کاربر
KX-NCS2240لایسنس CA ورژن ساده برای چهل کاربر
KX-NCS2249لایسنس CA ورژن ساده برای 128 کاربر

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن مانیتورینگ

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS2301لایسنس CA مانیتورینگ یک کاناله برای سوپروایزر یک گروه داخلی

 

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن کنسولی

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS2401  لایسنس CA کنسولی یک کاناله

 

 لایسنس های نرم افزار CA ورژن شبکه‌ای

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS2901لایسنس CA ورژن شبکهای برای یک کاربر
KX-NCS2905لایسنس CA ورژن شبکه‌ای رای پنج کاربر
KX-NCS2910لایسنس CA ورژن شبکه‌ای برای ده کاربر
KX-NCS2940لایسنس CA ورژن شبکه‌ای برای چهل کاربر
KX-NCS2949لایسنس CA ورژن شبکه‌ای برای 128 کاربر

 

 لایسنس های مورد نیاز شبکه

مدلتوضیحاتTDE100TDE200TDE600NCP500NCP1000
KX-NCS2010CA-Thin Client License
KX-NCS2010CA CSTA Multiplexer License

 

 

مدلتوضیحاتخرید
لایسنس KX-NSE101لایسنس تک کاربر برای موبایلتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSE105لایسنس 5 کاربر برای موبایلتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSE110لایسنس 10 کاربر برای موبایلتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSE120لایسنس 20 کاربر برای موبایلتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM102لایسنس ترانک 2 کانالتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM104لایسنس ترانک 2 کانالتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM108لایسنس ترانک 8 کانالتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM116لایسنس ترانک 16 کانالتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM201لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE یک کاربرتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM205لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، پنج کاربرتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM210لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، ده کاربرتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM220لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، بیست کاربرتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM501لایسنس 1 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیکتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM505لایسنس 5 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیکتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM510لایسنس 10 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیکتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM520لایسنس 20 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیکتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM701لایسنس 1 کانال تلفن های سیپتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM705لایسنس 5 کانال تلفن های سیپتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM710لایسنس10 کانال تلفن های سیپتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSM720لایسنس 20 کانال تلفن های سیپتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSN002Activation Key for QSIG Networkingتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU002ادمین لایسنس ضبط مکالمات، Activation Key for Two-way Recording Controlتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU003لایسنس تهیه بک آپ ، (Activation Key for Message Backup (Message Backupتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU102(Channel Unified Messaging Activation Key (2 UM Portتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU104(Channel Unified Messaging Activation Key (4 UM Portتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU201(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 1 User (UM/E-mail 1 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU205(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 5 User (UM/E-mail 5 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU210(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 10 User (UM/E-mail 10 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU220(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 20 User (UM/E-mail 20 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU299(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for all User (UM/E-mail all Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU301لایسنس ضبط مکالمات برای 1 کاربر،تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU305لایسنس ضبط مکالمات برای 5 کاربر،تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU310لایسنس ضبط مکالمات برای 10 کاربر،تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU320لایسنس ضبط مکالمات برای 20 کاربر،تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSU399لایسنس ضبط مکالمات برای تمامی کاربر،تماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA010دستیار نرم افزار CA Thin Clientتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA020(Activation Key for Multiple CSTA Connection (CSTA Multiplexerتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA201(Activation Key for CA PRO for 1 User (CA Pro 1 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA205(Activation Key for CA PRO for 5 User (CA Pro 5 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA210(Activation Key for CA PRO for 10 User (CA Pro 10 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA240(Activation Key for CA PRO for 40 User (CA Pro 40 Userتماس بگیرید!
لایسنس KX-NSA249(Activation Key for CA PRO for 128 User (CA Pro 128 Userتماس بگیرید!

 

 

 

 

 

 

    بستن
    مقایسه
    سبد خرید